Senkaku

 
Senkaku
Not technically part of the "Juppongatana" (Ten Swords), he was a memorable enough henchman associated with Shishio.
 
Added: 6/21/20